Καταστατικό

Η πρωτότυπη μορφή του καταστατικού μπορεί να γίνει download από το σύνδεσμο Katastatiko.pdf.

Ακολουθεί η προσπάθεια μετατροπής του ανωτέρου κειμένου από εικόνα σε κείμενο (OCR). Παρακαλώ δικαιολογήστε ότι λάθη έχουν δημιουργηθεί λόγω της αυτόματης διαδικασίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

 

Κεφάλαιο Α’

Τίτλος Έδρα Σκοπός Μέσα

 

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σύλλογος με τον τίτλο “Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Θρακομακεδόνων με έδρα την Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1) Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονιών για την λυσην τους.

2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της Παιδείας.

3) Η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως της παραπαιδείας και η πλήρης εφαρμογή της Δωρεάν Παιδείας.

4) Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.

5) Η αναμόρφωση της δομής της Εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχεται ουσιαστική γενική – μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.

6) Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή συγχρόνου θεσμού Σχολικής υγιεινής.

7) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητος μέσα και έξω από το σχολείο.

8) Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

9) Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.

10) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας της Εθνικής ανεξαρτησίας της Ειρήνης και των Θρησκευτικών παραδόσεων.

Άρθρο 3ο

Μέσα διά την επίτευξιν αυτών των σκοπών είναι

1) Η αναπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς τους εκπαιδευτικούς τους μαθητές την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς της περιοχής και

2) Η διαφώτιση των γονέων και κηδεμόνων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

3) Η στενή συνεργασία του Συλλόγου με τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων.

4) Η οργάνωση διαλέξεων ομιλιών συγκεντρώσεων εκδηλώσεων κλπ.

5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους για την ενημέρωσή τους και την λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητος.

6) Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλόγου.

7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του Σχολείου.

3) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

 

Κεφάλαιο Β ́

Μελη ποροι

 

Άρθρο 4ο

Μέλη του Συλλόγου γίνονται ο ένας ή και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο Σχολείου και Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στις 100 δρχ. και της ετησίας συνδρομής στις δυο δρχ. Τα ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής συνέλευσης. Ετος νοείται το σχολικό έτος.

 

Άρθρο 5ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1) Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών.

2) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

3) Οι δωρεές κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4) Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου.

5) Κάθε άλλο έσοδο, που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές συνελεύσεις να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου και να ζητά τη σύγκλιση έκτακτης γεν. συνέλευσης κατά τους όρους του παρόντος.

2)Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού, ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γεν. Συενελεύσεως που παίρνεται : με πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς εν τάξει μελών

 

Άρθρο 7ο

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

1) Όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους στο Δ.Σ. 2) Οσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο και μετά από 15 ημέρες από την ειδοποίησή τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

3) Οσοι δεν είναι πλέον γονείς και κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στο Σχολείο

 

Όργανα του Συλλόγου

Άρθρο 8ο

Όργανα του Συλλόγου είναι: Η Γενική συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο και η Εξελεγκτικής επιτροπή.

 

Άρθρο 9ο

Η Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο το Ιο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/20 των ταμειακά εν τάξει μελών του Συλλόγου

Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γεν. συνέλευση, μέσα σε IO ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ιδιοι Γεν, συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γεν, συνελεύσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης

2)Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το I/3 τουλάχιστον εκ των ταμειακώς εν τάξει μελών.

Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδος στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα και ??????????????

3) Η σύγκλησις της Γεν. συνελεύσεως πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες με γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο την ημέρα την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4) Τις εργασίες της Γεν. συνελεύσεως διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με αναταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εξ αυτών εκλέγεται χωριστά.

5) Οι αποφάσεις της Γεν. συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με ανάταση του χεριού.

Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο: Γιά αρχαιρεσίες. δηλ. εκλογή Δ.Σ. Ε.Ε. και αντιπροσώπων για την Ενωση. Γιά τα όργανα ????????????????????????

Για την έγκριση της λογοδοσίας και του απολογισμού του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και προσωπικά ζητήματα ψηφίζονται με ανάταση της χειρός ( ; )

 

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες της Γενικής συνελεύσεως

1) Εκλεγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.

2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση και της Εξελ. επιτροπής.

3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Διοικ. συμβουλίου.

4) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής του Διοικητικού συμβουλίου της Εξελ. επιτροπής τους αντιπροσώπους για την Ενωση και τον εκπρόσωπο στην Σχολική επιτροπή.

5) Αποφασίζει για την διαγραφή μελών

6) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.

7) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου (Να ??????????)

 

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται για δύο χρόνο με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο Αντιπρόεδρο Γενικό Γραμματέα Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

Εάν υπάρχουν συνδυασμοί το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται με την ευθύνη τους μώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με αρχαιρεσίες στις οποίες θα λάβουν μέρος γονείς που θα εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον των μαθητών του Σχολείου και εν πάσει περιπτώσει όπως η ισχύουσα Νομοθεσία θα καθορίζει.

Ως προς την απλή αναλογική:

α) οι έδρες του Δ.Σ. της Ελ. επιτροπής και ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της ελεγκτή επιτροπής και με τον αριθμό των εκπροσώπων που εκλέγονται – Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες α το Δ.Σ. ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους εκπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

β) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται εκπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.

γ) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο εκπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

δ) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των εκπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία, έδρα ή, έχουν εκλέξει ένα εκπρόσωπο, και οι οποίοι συγκεντρώνουν. υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

ε) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από ένα αντι πρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 12ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερησίας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται και από τα μέλη του Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη και αν υπάρχουν συνδυασμοί από τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου

1) Το Δ.Σ., ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο.

2) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες. 3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του ΔΣ τον προϋπολογισμό κα τα υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση.

4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

 

Άρθρο 14ο

Καθήκοντα Προέδρου.

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές Διοικητικές αρχές και στους τρίτους.

2) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ συγκαλεί το ΔΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.

3)Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον Γεν.Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

4)Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστα ο Αντιπρόεδρος

 

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

1) Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.

2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου

 

Άρθρο 16ο

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα.

Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.

 

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του: Συλλόγου και εισπράττει, τις συνδρομές, και. τηρεί τα, βιβλία, εσόδων και εξόδων. Κάνει τις πληρωμές. βάσει ενταλμάτων, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα.

2) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, ή Ταμιευτήρια κάθε ποσό πάνω από 30.000 δρχ. που μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.

 

Άρθρο 18ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Άρθρο 19ο

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση του χεριού 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει την διαλογή ψήφων. Κάθε μέλος της Εφορ. Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη τη δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν γίνει προσφυγή μέχρι τελεσίδικη απόφαση.

 

Άρθρο 20ο

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση 5 μέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές του Δ.Σ.

 

Άρθρο 21ο

Η ανάδειξη του Δ.Σ. της Ε.Ε. των αντιπροσώπων για την Ενωση 3 του Δήμου και της Κοινότητας ή και του εκπροσώπου στην Σχολική Επιτροπή γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με τον σύστημα της απλής αναλογικής εάν υπάρξουν συνδυασμοί των υποψηφίων

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος εγγράφεται στη δύναμη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου ή της Κοινότητας που υπάγεται

 

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος έχει τη σφραγίδα, κυκλική με την επωνυμία, η του, και, το έτος ίδρυσής του.

 

Άρθρο 24ο

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Συλλόγου κατανέμεται με απόφαση της Γ.Σ.

 

Άρθρο 25ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.